Política de privacitat i protecció de dades

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, COETIC, amb CIF G62641311 i seu social en la Via Laietana 39 de Barcelona, a través d'aquesta plataforma pot recollir i emmagatzemar dades personals no sensibles dels seus usuaris en un fitxer automatitzat de la seva titularitat, inscrit en el registre de l'Agencia Española de Protección de Datos. El COETIC és el Responsable del Tractament d'aquestes dades personals i s'apliquen totes les mesures pertinents establertes legalment(*).

Aquestes dades personals dels usuaris, que són estrictament les necessàries per a la prestació d'aquest servei de certificació d'experiència professional, el COETIC no les cedirà o comunicarà a tercers, a excepció de imperatius legals i de peticions expresses dels propis usuaris per a la comunicació a entitats amb les que el col·legi hagi establert acords i procediments per fer viables aquestes comunicacions adequadament.

Tampoc es faran servir les dades personals dels usuaris per a cap altra finalitat que la pròpia de la prestació del servei CEPRAL del COETIC. Únicament és permetrà l'accés autoritzat pel seu tractament als membres del Comitè CEPRAL de valoració d'expedients i al personal administratiu i tècnic, els quals estan subjectes per contracte a la seva utilització en exclusiva per a les finalitats del servei tot garantint sine die el secret professional.

La pròpia naturalesa del servei CEPRAL genera noves dades personals, com la pròpia certificació, la qual inclou, òbviament, informació identificativa de l'usuari, que podrà ser consultada per tercers als que hagi autoritzat el propi usuari facilitant l'accés a través dels mitjans establerts a tal efecte en el servei. En aquest cas, el COETIC actua com a mer mitjancer entre l'usuari i el tercer al qual el propi usuari li ha facilitat l'accés, i per tant, el col·legi queda eximit de qualsevol responsabilitat al respecte d'aquesta cessió de dades personals que ha realitzat el propi usuari.

Les dades personals es conservaran durant 10 anys, que és el termini de caducitat de les certificacions CEPRAL, i llavors se suprimiran d'ofici, comunicant aquesta acció a l'usuari de les mateixes, i mantenint només un registre intern mínim de dades a efectes històrics i estadístics, i pels quals s'aplicaran les mateixes garanties i obligacions envers la privacitat i protecció de dades. Pel casos d'usuaris que hagin iniciat un procés de certificació però no l'hagin finalitzat, el termini a la supressió d'ofici serà de 5 anys d'inactivitat en el servei.

Els usuaris enregistrats, d'acord amb la legalitat vigent(*), poden exercir els seus drets sobre les esmentades dades de caràcter personal. Concretament, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació/oposició al tractament i portabilitat de dades personals. Aquests poden ser exercits des de la pròpia plataforma web del servei CEPRAL del COETIC, directament en alguns casos i en la resta a través del formulari de consultes de l'apartat d'assistència del servei. També poden ser exercits adreçant-se directament al COETIC, que compta amb la figura del Data Protection Officer (DPO), per escrit electrònic a l'adreça secretaria@coetic.org, o per escrit manuscrit a l'adreça de les oficines situades a Via Laietana 39, 3a. planta, 08003 Barcelona.

(*) EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, i prèviament, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.