AVÍS LEGAL

 

1. Informació general

 
El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, COETIC, ofereix a través d'aquesta plataforma el servei col·legial de certificació de l'experiència professional per a reconeixements acadèmics i laborals, CEPRAL, per possibilitar, a les persones interessades, la certificació de la seva experiència professional en les activitats pròpies de l'enginyeria informàtica, amb la finalitat de facilitar l'accés a millores laborals i l'obtenció de convalidacions acadèmiques.
 
L'accés i ús de la informació pública del servei CEPRAL del COETIC d'aquesta plataforma es pot realitzar de manera anònima, essent d'aplicació aquestes condicions generals del servei recollides en aquest avís legal.  Si no s'està d'acord amb aquestes condicions generals, d'aplicació obligatòria i inexcusable per a qualsevol usuari, s'ha de renunciar a l'accés i ús d'aquesta plataforma.
 
Per a un ús efectiu del servei CEPRAL cal el registre personal en la plataforma, essent aleshores també d'aplicació les condicions particulars d'accés al servei i que l'usuari haurà d'acceptar inexcusablement i de manera íntegra. Per altre banda, els usuaris que són membres del Comitè CEPRAL i el personal administratiu del COETIC, tenen regulat el seu accés i ús per clàusules específiques en els seus contractes mercantils o laborals.
 

2. Objecte

 
La present plataforma o portal web, amb localitzador únic https://coetic.cepral.net, pertany al COETIC segons el contracte d'arrendament de servei establert amb iJEI Systems SL, que és qui l'ha dissenyada i implementada ad hoc pel servei CEPRAL del COETIC, per permetre l'accés i ús del servei col·legial a tots els usuaris d'Internet, especialment als professionals informàtics.
 
Aquest Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús del portal o plataforma CEPRAL del COETIC per part dels usuaris anònims, de manera que, l'accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les condicions incloses en aquest avís.
 
El COETIC recomana que l'usuari les llegeixi detinguda i atentament sempre en accedir i fer-ne ús, ja que poden aplicar-se modificacions. En aquest sentit, el COETIC es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, canvis o actualitzacions en els continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració d'aquesta plataforma de servei.
 

3. Accés a la plataforma

 
L'usuari anònim pot accedir de forma gratuïta i lliure a la informació pública d'aquesta plataforma, tret del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel seu proveïdor d'accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.
Per la seva part, COETIC requereix per a la prestació d'aquest servei de la prestació de serveis i subministraments per tercers, entre ells el transport a través de xarxes de telecomunicacions, i dels quals, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no li corresponen, i per la qual cosa, l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius aliens al Col·legi.
 
A més, COETIC es reserva el dret d'interrompre l'accés a aquesta plataforma web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció serà de caràcter temporal, però si en algun moment és definitiva, es comunicaran les  circumstàncies als usuaris enregistrats juntament amb les mesures preses en quant a la seva informació emmagatzemada.
 
En conseqüència, COETIC, tot i prendre les mesures adequades per a la correcta prestació d'aquest servei, no pot garantir de manera absoluta la seva fiabilitat, disponibilitat i continuïtat, per la qual cosa, en cap moment no podran ser exigides responsabilitats civils a COETIC en aquest sentit. 
 

4. Ús de la plataforma

 
La utilització d'aquesta plataforma web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, i això implica necessàriament l'acceptació que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
 
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el COETIC posa a la seva disposició a través d'aquesta plataforma per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús d'acord a les presents condicions generals. Especialment, queda prohibit l'ús d'aquesta plataforma amb finalitats lesives pel COETIC, incloses les que de qualsevol forma que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin el maquinari o programari de la plataforma del servei.
 
L'usuari pot descarregar els continguts que tingui accessibles de la plataforma quan sigui necessari i segons les especificacions tècniques necessàries establertes per dur-lo a terme. Tanmateix, l'usuari s'ha d'abstenir d'obtenir, o intentar obtenir, cap contingut per altre mitjà o procediment diferent de l'establert de manera general o específic per a cada cas. En aquest sentit, COETIC no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui sofrir l'usuari perquè aquest hagi emprat de manera indeguda o negligent la plataforma.
 
Quant a l'ús dels serveis interactius que ofereix la plataforma, els usuaris s'obliguen a fer-ne un ús dels mateixos conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic. Davant el no compliment d'això, el COETIC exercirà el seu dret d'admissió.
 

5. Continguts

 
Els continguts de la plataforma són posats a disposició de l'usuari per COETIC com a informació pròpia o, en el seu cas, de tercers amb la corresponent autorització. D'aquesta manera, COETIC posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a que els continguts inclosos en la plataforma siguin fidedignes i estiguin actualitzats. Tots els drets dels continguts propis estan reservats i s'ha d'observar l'establert a l'apartat 7 d'aquestes condicions d'ús.
 

6. Enllaços a la plataforma

 
Es permet enllaçar la URL d'aquesta plataforma a qualsevol usuari d'Internet dins de mitjans on tingui autorització per fer-lo, i sempre i quan es compleix amb les següents restriccions i obligacions:
  1. L'enllaç o link únicament està permès amb la pàgina principal, que no podrà reproduir-se de cap manera;
  2. No es permet establir marcs o frames de qualsevol tipus per embolicar la plataforma o que permetin la seva visualització parcial o total a través d'altres ubicacions d'Internet;
  3. En cap cas, es realitzaran junt a l'enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el COETIC, els seus serveis o els seus membres col·legiats i el seu personal;
  4. El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del COETIC  o dels seus serveis dins el seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats pel COETIC;
  5. La pàgina que conté l'enllaç a aquesta plataforma no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.
 

7. Propietat industrial i intel·lectual

 
Tots els continguts propis d'aquesta plataforma web, entenent per aquests, i a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, en endavant, continguts, són propietat intel·lectual del COETIC o en el seu cas, de tercers amb autorització d'ús per part de COETIC.
 
De la mateixa manera, totes les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del COETIC o en el seu cas, de tercers amb autorització d'ús per part de COETIC, dels que l'usuari haurà de respectar a tota hora els seus drets de propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present plataforma web.
 
En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol contingut d'aquesta plataforma, llevat dels casos que estigui legalment permès, que inclou l'autorització per escrit del titular dels corresponents drets.
 
No obstant l'anterior, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte punible d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
 

8. Publicitat

 
A la plataforma web es poden allotjar continguts publicitaris, promocionals o patrocinadors. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la plataforma web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. COETIC no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir aquests tipus de continguts.
 

9. Responsabilitat

 
En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que COETIC pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a que queda sotmès per aquest avís legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.
 

9.1. Accés a la plataforma

 
El COETIC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la plataforma web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 

9.2. De la qualitat del servei

 
L'accés al portal no implica l'obligació per part del COETIC de controlar l'absència de virus, trojans o qualsevol altre element informàtic maligne. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics malintencionats. El COETIC no es responsabilitza dels danys produïts als usuaris o a tercers per prestació del servei del portal per aquestes causes.
 

9.3. Dels continguts

 
El COETIC posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través de la plataforma. El COETIC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.
 

9.4. Dels enllaços o links

 
El portal pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines o portals d'Internet. En aquests casos, el COETIC actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.
 
En el supòsit que l'usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-lo a COETIC d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
 
En cap cas, l'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del COETIC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
 
El COETIC no ha de conèixer en tot moment els continguts i serveis dels links o enllaços disponibles a la plataforma i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a COETIC.
 

10. Legislació i Jurisdicció Aplicable

 
Les presents Condicions Generals queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte d'interpretació o compliment que pogués derivar-s'hi, l'usuari i el COETIC acorden de sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.