Imperative Software Developer (ISD)
Programador de llenguatges imperatius

Definició

Professional que realitza, de manera individual o integrat en un equip de treball, les tasques d'implementació de programari, sota el paradigma imperatiu, de tots els mòduls d'aplicacions bàsiques o d'alguns mòduls d'aplicacions complexes dins un procés d'enginyeria de programari

Competències desenvolupades

 • Capacitat de disseny bàsic i implementació d'aplicacions informàtiques per mitjà de tècniques de desenvolupament, integració i reutilització del paradigma imperatiu
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives de programació imperativa per resoldre un problema concret
 • Capacitat per avaluar de manera bàsica les possibilitats funcionals de les eines de programació imperativa, els sistemes operatius, bases de dades i maquinari per a la producció i explotació del programari desenvolupat

Activitats realitzades

 • Utilitzar els conceptes, sintaxi i semàntica de la notació algorítmica
 • Dissenyar i implementar de manera precisa el comportament de programes que resolen problemes concrets especificats de manera formal mitjançant l'aplicació de conceptes, mètodes i tècniques imperatives de programació
 • Aplicar esquemes algorítmics i disseny descendent com a tècniques eficaces per afrontar la resolució de problemes complexos
 • Utilitzar mètodes i eines (IDE) per escriure, compilar, muntar i provar un programa adequadament i de manera rigorosa per donar compliment a la qualitat especificada
 • Utilitzar amb fluïdesa la sintaxi, semàntica i funcionalitats de diversos llenguatges de programació imperativa
 • Escriure i documentar adequadament, segons les bones pràctiques i especificacions establertes, el codi font produït
 • Analitzar codi font fiable per reutilitzar-lo en les implementacions pròpies
 • Construir proves unitàries i utilitzar eines de depuració pels mòduls implementats per assegurar la qualitat dels programes produïts i la seva adequació a les especificacions establertes
 • Avaluar i comparar els mètodes, graus de complexitat i eficàcia dels diferents algoritmes que poden resoldre un mateix problema especificat, així com la idoneïtat d'execució compilada o interpretada
 • Interpretar correctament l'estructura modular i de dades de qualsevol aplicació, així com els algoritmes i programes escrits per tercers, sobretot els components de biblioteques més acceptats i emprats