L'accés al servei CEPRAL del COETIC requereix el registre de l'usuari en la plataforma.

Un cop registrat un usuari, podrà crear una sol·licitud per un perfil determinat. La composició d'una sol·licitud suposa l'acreditació documental de la identitat (si és la primera sol·licitud que es realitza) i l'aportació dels documents evidencials requerits i opcionals corresponents al perfil.

Un cop finalitzada la composició de la sol·licitud, que no s'ha de completar en una única sessió, ja que el sistema la mantindrà en estat inicial fins a finalitzar-la, s'haurà de tramitar. A partir d'aquest moment ja no es podrà modificar amb cap altra aportació evidencial.

La tramitació d'una sol·licitud suposa traslladar-la al Comitè Cepral del COETIC per ser valorada. Abans però, s'haurà de fer l'enviament postal de la documentació que s'ha aportat i fer efectiu el pagament del cost de la valoració, que està establert en 49,61€* amb impostos inclosos.

El termini de resolució de la valoració serà entre 7 i 30 dies naturals des del moment d'haver rebut la documentació postal pel seu acarament i comprovar-se que el pagament ha estat realitzat. La resolució es comunicarà per correu electrònic a l'interessat, qui tindrà des d'aleshores un termini de 10 dies per al·legar justificadament el resultat de la valoració si ho estima adient.

Per a les valoracions positives es podrà demanar la signatura, expedició i dipòsit del certificat corresponent, per la qual cosa caldrà configurar les opcions d'expedició i fer efectiu el pagament, que serà de 12,10€* impostos inclosos pels col·legiats i estudiants amb acord al respecte amb la seva universitat, i de 21,78€* amb impostos inclosos per la resta de sol·licitants.

En el termini de 7 dies naturals, des de l'efectivitat del pagament, el certificat serà expedit a l'interessat i dipositat en la plataforma per poder ser acarat telemàticament per part de qui disposi del CSV associat al certificat.

Per obtenir més informació o aclariments al respecte, cal registrar-se a la plataforma.

(*) Preus actualitzats per acord de la Junta Col·legial del COETIC de 27 d'Octubre de 2016 amb efectivitat des de l'1 de Desembre de 2016.