Mobile Software Developer (MSD)
Programador d'aplicacions per a dispositius mòbils

Definició i funcions

Professional que construeix aplicacions nadives o entorns multiplataforma per a dispositius mòbils, tant locals com la part client d'arquitectures client/servidor.

Aquest perfil és d'aplicació per a tots els professionals responsables, en els aspectes tècnics fonamentalment ja que no contempla els aspectes de disseny gràfic i d'altres relacionats, de la construcció d'aplicacions nadives per a dispositius mòbils, que des d'una visió global del desenvolupament de programari, compten amb uns coneixements específics (principalment, tipus de comunicacions sense fils, tipus de dispositius mòbils, alternatives de desenvolupament d'aplicacions mòbils, peculiaritats dels desenvolupaments mòbils, problemàtiques específiques de seguretat i privacitat en dispositius mòbils) per dur a terme les activitats necessàries per obtenir productes amb prou garantia professional de qualitat.

Competències desenvolupades

 • Capacitat per projectar aplicacions nadives per a dispositius mòbils dins el context d'Internet, i per tant, coneixement de les tecnologies i els protocols de xarxes, i els models de components, de programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per modelar, definir l'arquitectura, dissenyar, implementar, provar, distribuir, administrar i mantenir aplicacions nadives per a dispositius mòbils com a sistemes informàtics encastats i ubics.
 • Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments d'aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema en l'àmbit de la computació amb dispositius mòbils.
 • Capacitat de treball en equip i resoldre problemes en contextos amplis i multidisciplinaris.
 • Capacitat d'autoaprenentatge i adaptació contínua a les novetats tecnològiques.
 • Capacitat per treballar amb criteris analítics, objectius i metodològics.
 • Discernir i aplicar els aspectes legals i de privacitat rellevants en cada cas.

Activitats realitzades

 • Establir el context tecnològic més adequat per a un determinat projecte de desenvolupament mòbil com a part d'un sistema de computació en xarxa, i determinar la viabilitat, els riscos i la planificació per a un ecosistema d'execució concret.
 • Mantenir-se actualitzat en quant als diferents tipus i característiques generals dels dispositius mòbils de computació del mercat, les seves interfícies i els seus components auxiliars, i interpretar correctament les especificacions tècniques dels diferents components.
 • Establir quan és convenient l'adaptació o creació d'una aplicació web per a dispositius mòbils, i quan cal fer un desenvolupament d'una aplicació mòbil nadiva, determinant en cada cas l'entorn de desenvolupament més adequat.
 • Aplicar mètodes específics de desenvolupament d'aplicacions mòbils per a la planificació, presa de requisits, definició de l'arquitectura, especificació-disseny, implementació, proves i manteniment, així com dissenyar en base a components, incloent-hi el context d'execució, i especificar els requeriments d'execució.
 • Determinar l'estratègia més adequada per afrontar la fragmentació en el desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Fer servir un o més entorns de desenvolupament d'aplicacions mòbils, emprant els diversos serveis que ofereixen.
 • Utilitzar adequadament diferents llenguatges de programació de dispositius mòbils, així com llibreries generals o específiques pel desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Utilitzar eines de desenvolupament, depuració, signatura, versionat, publicació, distribució i seguiment.
 • Aplicar els conceptes bàsics de seguretat, per determinar els riscos potencials d'una aplicació mòbil per capes (maquinari, SO, aplicació i usuari) i així prendre les mesures paliatives recomanades i mecanismes de prevenció corresponents.
 • Dirimir correctament les qüestions relatives a la privacitat i els aspectes legals relacionats amb les aplicacions mòbils i el seu context d'execució o explotació.