Verificació de certificats

Codi Segur de Verificació (CSV)

 
Aquesta plataforma web és exclusiva del servei CEPRAL del COETIC. Des del portal www.coetic.org teniu accés a tots els serveis i informacions del Col·legi.

CEPRAL

El COETIC ofereix el servei CEPRAL per possibilitar, a les persones interessades, la certificació de la seva experiència professional en les activitats pròpies de l'enginyeria informàtica. Les finalitats principals d'aquestes certificacions són facilitar, per mitjà de l'experiència professional demostrada, l'accés a millores laborals i l'obtenció de convalidacions acadèmiques.
 
Aquest servei està adreçat principalment als professionals formats acadèmicament que posteriorment han exercit professionalment. No obstant això, també està obert a tots aquells professionals de l'enginyeria informàtica que no disposen de formació acadèmica prèvia, o que, com els estudiants, estan en procés formatiu.
 
Les raons d'oferir també el servei a no titulats les trobem en la joventut d'aquesta disciplina de l'enginyeria i en la gran demanda d'aquests professionals des de fa dues dècades. Aquests factors han contribuït a que moltes persones s'hagin incorporat a aquestes activitats professionals sense la formació acadèmica prèvia desitjable i habitual en altres disciplines.
 
L'adquisició de coneixements per l'exercici professional sense formació acadèmica prèvia, tot i no ser la via recomanable, és indubtable que, amb certes limitacions i molt més esforç, pot ser una via per assolir els coneixements propis del professional informàtic. Per tant, el COETIC reconeix aquesta realitat i per això ofereix el servei CEPRAL a tots els professionals de la informàtica que ens evidenciïn la seva experiència professional en perfils de l'àmbit de les enginyeries informàtiques.
 
El COETIC, en compliment de la seva missió d'estructurar les professions de l'enginyeria tècnica informàtica, desitja que aquestes certificacions siguin de profit, laboral o acadèmic, pels professionals informàtics que tenen prou experiència demostrable.