DataBase Developer (DBD)
Programador de bases de dades

Definició

Professional que dissenya i implementa les bases de dades d'un producte de programari

Competències desenvolupades

 • Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret de gestió de dades
 • Capacitat de treball en equip

Activitats realitzades

 • Executar adequadament les etapes del procés de disseny d'una base de dades per obtenir una implementació eficaç i de qualitat
 • Aplicar els fonaments del disseny conceptual de bases de dades per representar adequadament els models de dades de l'aplicació per mitjà de diagrames UML o ER partint dels requisits establerts
 • Transformar el model conceptual d'un disseny de BD en un model relacional per determinar un disseny lògic relacional i normalitzat de construcció segons els estàndards, i addicionalment, realitzar dissenys i construccions amb models no relacionals
 • Interpretar i avaluar adequadament l'estructura física d'emmagatzematge de dades de diferents SGBD
 • Adaptar el disseny lògic d'una BD a un disseny físic per a un SGBD concret
 • Determinar els índexs necessaris i convenients de les taules de la BD per augmentar el rendiment de les aplicacions que en fan ús
 • Fer ús dels mecanismes de processament i optimització de consultes d'un SGBD
 • Fer ús de les vistes com a elements de disseny extern per millorar el disseny global de la BD
 • Interpretar adequadament els mecanismes de seguretat d'un SGBD
 • Fer ús amb fluïdesa del llenguatge SQL, dels connectors de programació i de les eines de disseny i desenvolupament de bases de dades, i addicionalment, utilitzar altres llenguatges de construcció de BD