Computer Forensics Analyst (CFA)
Analista en Informàtica Forense

Definició i funcions

Professional que adquireix, recupera, gestiona, analitza i presenta les evidències digitals contingudes en sistemes informàtics i dispositius de tecnologia digital.

Aquest perfil és d'aplicació per a tots els professionals dedicats, en els aspectes tècnics fonamentalment, a la pràctica forense en l'àmbit de les TIC, els quals, a més dels coneixements molt específics i necessaris per dur a terme aquestes activitats, disposen d'experiència professional que els permet realitzar-les amb prou garantia professional de qualitat.

Competències desenvolupades

 • Capacitat per aplicar les tècniques pròpies de la informàtica forense en tot el cicle de vida de les evidències digitals, preservant en tot moment la seva validesa jurídica.
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret suscitat en l'àmbit de la informàtica forense.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d'expressió oral i escrita per emprar un llenguatge precís i comprensible en les explicacions dels processos complexos de què s'ocupa la informàtica forense.
 • Capacitat d'autoaprenentatge i adaptació a les novetats tecnològiques.
 • Capacitat per treballar amb criteris analítics, objectius i lògics, ajustats al codi deontològic de la professió.
 • Discernir i aplicar els aspectes legals rellevants en cada cas.

Activitats realitzades

 • Identificar i recollir les evidències digitals segons els requisits tècnics i legals que condicionen les pràctiques forenses.
 • Adquirir i analitzar evidències digitals de sistemes informàtics i dispositius digitals en funcionament, apagats i en xarxa.
 • Preservar la integritat de les evidències digitals i mantenir la cadena de custòdia.
 • Elaborar informes tècnics o pericials relacionats amb l'estudi i anàlisi de les evidències digitals obtingudes segons mètodes forenses.
 • Defensar en públic de manera oral els informes tècnics o pericials elaborats.
 • Establir i implantar els requisits tècnics, legals i de qualitat que ha de complir un laboratori d'informàtica (o TIC) forense.
 • Elaborar/aplicar normes i guies de bones pràctiques d'organismes nacionals i/o internacionals, relatives a l'àmbit de la informàtica forense.
 • Emprar amb destresa maquinaris i/o programaris específics de l'àmbit de la informàtica forense.
 • Saber dirimir la idoneïtat de les diferents opcions d'eines i tecnologies forenses disponibles en el mercat per la seva adopció en casos específics no habituals.
 • Dissenyar i/o desenvolupar maquinaris i/o programaris específics per a l'anàlisi forense que puguin ser necessaris per a un cas o tipologia d'anàlisi.