Staff member or Stay in a Professional Environment of Information Security (SPE-IS)
Personal de plantilla o pràctiques en un entorn professional de seguretat informàtica

Definició i funcions

Persona que ha treballat en l'entorn professional de l'enginyeria de la seguretat informàtica, realitzant tasques operatives de suport o servei (monitorització de xarxes i sistemes, instal·lació i administració d'equipaments/elements de seguretat informàtica, recopilació de dades d'auditoria de seguretat, etc.). O bé, que ha realitzat pràctiques professionals universitat-empresa no curriculars en l'àmbit propi de l'enginyeria de seguretat informàtica.

Aquest perfil professional certifica a les persones que, sense haver realitzat necessàriament tasques ni assumit responsabilitats pròpies del nivell d'enginyeria, han treballat en l'àmbit de la seguretat informàtica, de manera que són coneixedors del context d'actuació professional dels enginyers especialitzats en seguretat informàtica i estan prou familiaritzades amb les qüestions, procediments i terminologia pròpies d'aquest àmbit professional.

Competències desenvolupades

  • Capacitat de comunicació oral i escrita en l'àmbit professional.
  • Ús i aplicació de les TIC i la seguretat informàtica en l\'àmbit professional.
  • Adaptació a les tecnologies i entorns professionals de la seguretat informàtica.
  • Capacitat per innovar i generar noves idees.
  • Capacitat per participar en projectes de seguretat informàtica essent coneixedors del codi deontològic aplicable i dels aspectes legals actuals de l'entorn de les TIC.
  • Capacitat de comprensió i execució de procediments operatius de seguretat informàtica.
  • Capacitat per entendre les finalitats i objectius de les solucions tecnològiques implantades en quant seguretat informàtica.
  • Treball en equip, incloent-hi els equips 24/7 o deslocalitzats.
  • Coneixement d'eines i tendències tecnològiques del mercat de la seguretat informàtica.