Object-oriented Software Developer (OSD)
Programador de llenguatges orientats a objectes

Definició

Professional que realitza, de manera individual o integrat en un equip de treball, les tasques d'implementació íntegra de programari dels mòduls d'aplicacions bàsiques o parcial dels mòduls d'aplicacions complexes dins un procés d'enginyeria de programari, sota el paradigma de l'orientació a objectes

Competències desenvolupades

 • Capacitat de disseny bàsic i implementació d'aplicacions informàtiques per mitjà de tècniques de desenvolupament, integració i reutilització del paradigma d'orientació a objectes
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives de programació orientada a objectes per resoldre un problema concret
 • Capacitat per avaluar de manera bàsica les possibilitats funcionals de les eines de programació orientada a objectes, els sistemes operatius, bases de dades i maquinari per a la producció i explotació del programari desenvolupat

Activitats realitzades

 • Conceptualitzar i entendre les aplicacions en termes d'orientació a objectes
 • Saber la repercussió que té el paradigma de l'orientació a objectes en altres àmbits de la informàtica i les raons del benefici que aporta pel que fa a l'eficiència i qualitat per l'alt grau de reutilització que aporta, així com els requisits que suposa aconseguir-lo
 • Fer servir amb fluïdesa els conceptes bàsics de la programació
 • Interpretar els diagrames UML de disseny de les aplicacions orientades a objectes
 • Implementar de manera precisa el comportament de programes que resolen problemes concrets especificats de manera formal mitjançant l'aplicació de conceptes, mètodes i tècniques d'orientació a objectes
 • Utilitzar amb fluïdesa la sintaxi, semàntica i funcionalitats d'almenys un llenguatge de programació orientat a objectes (Java, C++, C#, etc.)
 • Usar els mètodes i eines per escriure, compilar, muntar i provar un programa orientat a objectes adequadament i de manera rigorosa per donar compliment a la qualitat especificada
 • Documentar adequadament, segons els estàndards i especificacions establertes, el codi font produït
 • Revisar i reutilitzar codi font fiable i de biblioteques per integrar-lo en les implementacions
 • Construir proves unitàries pels mòduls implementats per assegurar la qualitat dels programes produïts i la seva adequació a les especificacions establertes