IS/IT Project Manager (IPM)
Gestor de projectes de sistemes/tecnologies de la informació

Definició

Professional que planifica, dirigeix i tanca projectes TIC aplicant metodologies de gestió de projectes per assolir els compromisos fixats de qualitat, terminis i costos

Competències desenvolupades

 • Capacitat per planificar i gestionar projectes en l'entorn TIC
 • Capacitat d'expressió, escrita i oral, eficaç i de qualitat per l'àmbit professional
 • Capacitat per innovar i generar noves idees
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes basant-se en els recursos disponibles, les alternatives possibles i les circumstàncies de l'entorn
 • Capacitat per exercir l'activitat d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals de l'entorn TIC
 • Capacitat de lideratge i treball en equip
 • Capacitat d'actualització d'aptituds professionals per adaptar-se a les innovacions tecnològiques i nous entorns TIC
 • Capacitat per identificar les característiques pròpies dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que hi juguen les TIC
 • Capacitat per abstraure un problema al nivell adequat per analitzar-lo i resoldre'l aplicant les habilitats i coneixements adients

Activitats realitzades

 • Gestionar projectes en l'entorn TIC
 • Elaborar actes de constitució d'un projecte com a producte de les tasques preliminars
 • Aplicar els mètodes escaients per definir i gestionar l'abast, el termini, el cost, els riscos, la integració, l'organització i la comunicació d'un projecte
 • Elaborar mapes d'interessats, organigrames de personal i matrius de rols i responsabilitats d'un projecte, des de la perspectiva del vessant humà de la gestió de projectes
 • Elaborar plans de projecte per planificar la seva execució
 • Dirigir l'execució de projectes planificats
 • Elaborar informes de progrés dels projectes en execució per supervisar la seva execució, sobretot, pel que fa al control dels canvis que afectin a qualitat, cost i terminis definits
 • Elaborar avaluacions i actes de tancament de projecte o de fase de projecte
 • Fer ús de les eines habituals per a la gestió de projectes
 • Conèixer i aplicar la metodologia o l'adaptació metodològica més adient a cada projecte