DataBase Administrator (DBA)
Administrador de bases de dades

Definició

Professional que administra i explota els sistemes de gestió de bases de dades d'una organització

Competències desenvolupades

 • Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret de gestió de dades
 • Capacitat de treball en equip

Activitats realitzades

 • Aplicar adequadament els termes bàsics de la gestió de dades (atribut, clau, entitat, etc)
 • Fer servir adequadament l'arquitectura i funcionalitats d'un SGBD
 • Interpretar l'arquitectura de la construcció d'una base de dades complexa
 • Resoldre eficaçment consultes i actualitzacions contra un SGBD fent ús d'SQL estàndard per mitjà d'eines específiques d'administració de SGBD
 • Elaborar i mantenir transaccions complexes de consulta i actualització contra un SGBD
 • Identificar i resoldre les problemàtiques derivades de la concurrència d'usuaris en una BD
 • Aplicar correctament els mecanismes ODBC i/o JDBC per implementar aplicacions que operin amb bases de dades relacionals
 • Avaluar i triar el SGBD més adequat econòmicament i funcional per a les necessitats d'una organització, sobretot en la determinació del tipus relacional o no relacional
 • Instal·lar i integrar el SGBD en els sistemes informàtics d'una organització de manera òptima, incloent la determinació de la ubicació de maquinari i de les comunicacions necessàries, així com els mecanismes d'integritat mitjançant el disseny i execució d'un pla de còpies de seguretat
 • Definir i administrar les polítiques d'accés al SGBD de l'organització, garantir la seva seguretat i la de les seves bases, així com establir i aplicar les polítiques de còpia i recuperació adients per garantir la integritat i disponibilitat de les dades emmagatzemades