El COETIC

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, COETIC, amb CIF G62641311, és una institució pública catalana independent, creada com a Corporació de Dret Públic per la Llei 2/2001 del Parlament de Catalunya, que va ser publicada al DOGC el 19 d'abril de 2001.
 
El Col·legi aglutina  enginyers/es de primer cicle universitari en informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la societat.
 
El COETIC té la ferma voluntat de ser un referent en el sector TIC a Catalunya, oferint sempre la solvència que li atorguen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.
 
El Col·legi està integrat a la federació de Col·legis Oficials d'Enginyeries de la Societat de la Informació de Catalunya, fCOESIC, que agrupa els col·legis oficials de Catalunya dels enginyers/es tècnics en telecomunicacions (COETTC), enginyers/es electrònics (ACEE) i enginyers/es en informàtica (COEIC i COETIC).

 

Oficines i seu social
Via Laietana 39, 3a. planta, 08003 Barcelona
Tf. 93 434 20 71 · Fax 93 434 46 28 · 
secretaria@coetic.org
L'horari d'atenció és de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 i divendres de 9:00 a 15:00.
www.coetic.org